Vrijwilligers

/Vrijwilligers
Vrijwilligers 2021-09-22T10:00:24+02:00
   

Vrijwilligers

DE WET BETREFFENDE DE RECHTEN VAN VRIJWILLIGERS

 De 10 regels

1 De wet is automatisch van toepassing op alles wat binnen de definitie van het vrijwilligerswerk valt:
   * het verrichten van activiteiten;

   * door een natuurlijke persoon;

   * onverplicht;

   * onbezoldigd;

   * ten behoeve van anderen of de samenleving;

   * ingericht door een organisatie.


2 Men kan geen taak als vrijwilliger opnemen bij de eigen werkgever als men die taak daar al beroepshalve uitvoert. Volledig andere vrijwilligerstaken kunnen wel.


3 Enkel feitelijke verenigingen, vzw’s en openbare instellingen kunnen vrijwilligers inschakelen. Ook  activiteiten van kleine organisaties (vanaf twee personen) of tijdelijke initiatieven (eenmalige evenementen) vallen onder deze wet. Elke activiteit met een vorm van winstverdeling onder de leden of bestuurders valt buiten het vrijwilligerswerk.


4 De organisatie moet iedere vrijwilliger vooraf de volgende informatie meedelen:
   * de doelstelling van de organisatie;

   * het juridisch statuut van de organisatie;

   * dat (indien verplicht) de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering werd afgesloten;

   * welke andere verzekeringen afgesloten werden (b.v. ongevallen, rechtsbijstand…);

   * welke eventuele vergoedingen voor kosten de organisatie voorziet;

   * dat vrijwilligers aan de geheimhoudingsplicht gehouden zijn zoals bedoeld in artikel
      458 van het strafwetboek.


5 Bij openbare instellingen, vzw’s en bij feitelijke verenigingen die personeel tewerkstellen of die met  afdelingen werken, is de organisatie aansprakelijk (verantwoordelijk) voor de fouten die de vrijwilliger maakt. Bij kleine feitelijke verenigingen (zonder personeel) is iedere individuele vrijwilliger aansprakelijk voor zijn eigen fouten.


6 Organisaties die aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers worden vanaf 1 januari 2007  verplicht om zich te verzekeren tegen de burgerrechterlijke aansprakelijkheid. Bij kleinere organisaties, die niet aansprakelijk zijn voor de fouten van hun vrijwilligers, is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht, maar wel aan te raden. Deze vrijwilligers kunnen ook een beroep doen op hun verzekering privé-leven (familiale verzekering).


7 Voor vrijwilligers die onder het gezag van de organisatie werken kunnen de beschermende maatregelen van de arbeidswetgeving ingeroepen worden.


8 Vrijwilligers mogen geen loon ontvangen. Ze mogen wel een vergoeding voor kosten ontvangen. De kosten moeten niet bewezen worden als ze minder dan
     1361,23,55 euro per jaar bedragen. Ontvangt een vrijwilliger van één organisatie (of van meerdere organisaties samen) meer dan de vastgestelde bedragen, dan kunnen deze enkel als vergoeding van gemaakte kosten beschouwd worden indien al de kosten (binnen het lopende jaar) kunnen bewezen worden. Indien één of alle grenzen van deze bedragen overschreden worden, zonder dat de kosten kunnen bewezen worden, vallen deze vergoedingen automatisch buiten het vrijwilligerswerk.

9 Werklozen en bruggepensioneerden kunnen vrijwilligerswerk verrichten met behoud van hun inkomen indien ze vooraf een schriftelijke aangifte doen bij de RVA. Zonder reactie van de RVA kunnen ze na 14 dagen probleemloos met het vrijwilligerswerk starten.


10 Arbeidsongeschikten moeten een schriftelijke toestemming aan hun adviserend geneesheer vragen.  Leefloners moeten hun vrijwilligerswerk bij het OCMW melden. Andere uitkeringsgerechtigden kunnen vrijwilligerswerk verrichten zonder meldingsplicht