Opvoedingsproject

/Opvoedingsproject
Opvoedingsproject 2021-09-22T10:00:24+02:00

Pedagogisch project

 

Ons pedagogisch project is opgebouwd rond 5 pijlers:

   Pijler 1: werken aan een schooleigen christelijke identiteit
   Pijler 2: werken aan een degelijk, samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
   Pijler 3: stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak
   Pijler 4: een brede zorg – de ontplooiing van ieder kind
   Pijler 5: werken aan de school als gemeenschap en als organisatie


PIJLER 1

WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

 Wij willen een eigentijdse katholieke school zijn:

➢   waar alle kinderen welkom zijn, met respect voor het geloof.

➢  waar tijd gemaakt wordt om te bidden en te danken, te vieren en te bezinnen in verbondenheid met elkaar.

➢   die aandacht heeft voor ieder kind en brede zorg besteedt aan de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die waarden en normen heel belangrijk vindt en duidelijk hanteert.

➢   waar een positief schoolklimaat heerst tussen alle betrokkenen in het onderwijsgebeuren.

➢   waar gemotiveerde leerkrachten een gelijkgerichte visie beogen en nastreven.

➢   waar leerkrachten een voorbeeldfunctie vervullen.

 

PIJLER 2

WERKEN AAN EEN DEGELIJK,
SAMENHANGEND ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD

Wij willen een kwaliteitsvolle school zijn:

  die de harmonische ontwikkeling van de totale persoon beoogt: in hoofd, hart en handen.

➢   die zich voor de inhoud baseert op de laatste nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs waarin de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwerkt zijn.

➢   die de horizontale en verticale samenhang in de leerlijnen bewaakt.

➢   die de kinderen laat ervaren dat het leren plezant is.

➢   die bij de organisatie in ruimte, tijd en middelen bewust rekening houdt met de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die openstaat voor vernieuwing.

➢   die leerkansen biedt in persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden.

➢   die gebruik maakt van eigentijdse media, doordacht didactisch materiaal en moderne apparatuur.

➢   die buitenschoolse activiteiten belangrijk vindt.

➢   die zich gericht blijft professionaliseren en regelmatig overleg binnen het team organiseert.

➢   die aandacht heeft voor de schooleigen omgeving.

➢   die de leerlingen bewust maakt van verspilling, weerbaar en gezond kritisch maakt tegen verandering in de maatschappij.
 

PIJLER 3

STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN
DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK

Wij willen een kindvriendelijke school zijn:

➢   waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag terug komen.

➢  waar veel aandacht wordt besteed aan een vriendelijk onthaal.

➢   waar alle participanten zich thuis voelen en ouders welkom zijn.

➢   waar leerkrachten en leerlingen zichzelf en anderen waarderen, waar ze grenzen kennen en aanvaarden.

➢   die ruimte biedt aan de inbreng van elk kind.

➢   waar klas- en schoolinrichting uitnodigen tot leren, spelen en samenzijn.

➢   waar men investeert in het welbevinden, met respect voor de eigenheid van elk kind.

Wij willen een enthousiast team zijn:

➢   dat openstaat voor vernieuwing en professionalisering. 

➢   dat haar activiteiten koppelt aan ervaringen van kinderen.

➢   dat werkt vanuit kindvriendelijke regels en grenzen.

➢   dat kiest voor een aanpak en werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt het leerproces en creëert de meest optimale leeromgeving.

 

PIJLER 4

EEN BREDE ZORG – DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND

Wij willen een warme school zijn:

➢   waar we veel belang hechten aan een goede sfeer in de klas en de school.

 ➢   waar we het belangrijk vinden dat elk kind zich bij ons thuis voelt. We trachten ieder kind persoonlijk te benaderen en elk laten schitteren op zijn of haar manier, rekening houdend met de mogelijkheden en de talenten van ieder kind.

➢   waar het voor ons belangrijk is dat kinderen, leerkrachten en ouders de weg kennen en vinden om problemen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat tijdig professionele hulp kan ingeroepen worden.

Wij willen een zorgzame school zijn:

➢   waar we vanuit een volgsysteem zicht willen krijgen en houden op de evolutie van elk kind.

➢   waar we gericht en doelbewust hulp bieden.

➢  waar de organisatie van de school in functie van de principes van een zorgbrede school staat.

➢   waar de organisatie van de klas zo gebeurt dat men, in de mate van het mogelijke, tegemoet ka komen aan de noden van elk kind.

➢   waar we het noodzakelijk vinden om de betrokkenen: taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerkrachten,… blijvend te vormen.

➢  die voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ruimte voorziet     om iedereen tot effectief leren te brengen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de school.

➢  waar we naast remediëren de nodige aandacht schenken aan preventie.

➢  waar kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die zelfredzaam zijn, zelfstandig leren werken, keuzes maken en samenwerken

➢  die kansen biedt om te groeien in zijn mindere talenten, waar fouten maken mag.  We werken hier aan  als team, in samenwerking met de ouders, het CLB en externe hulpverleners.

 

PIJLER 5

WERKEN AAN EEN SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE

 We willen een school zijn:

 ➢   waar het team zo op elkaar inspeelt dat ze de realisatie van dit opvoedingsproject mogelijk maakt.

➢  waar door het beleid accenten worden gelegd in het prioriteitenplan en de   nodige middelen uitgetrokken worden voor materialen, infrastructuur en personen.


We willen een communicatieve school zijn:

 ➢   waar overleg met de participanten van de school belangrijk is. Dit overleg vindt plaats in een sfeer van openheid en wederzijds respect.

°   Het schoolbestuur organiseert als eindverantwoordelijke regelmatig overleg met de directeur i.v.m. het beleid en prioriteiten van de school.

°   De verschillende participanten zoals inspectie, begeleiding, CLB, nascholing,  BO ondersteunen de school als pedagogische gemeenschap.

°   De directeur voert een open beleid, ondersteund door verschillende beleids- en werkgroepen.

°   Wij willen de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap verder zetten en uitbouwen.

°   Wij engageren ons tot zinvol overleg en samenwerking binnen de scholengemeenschap.

°   Wij staan open voor de initiatieven van de plaatselijke gemeenschap
(buurt, dorp, gemeente, verenigingen …)

°   We respecteren de adviezen van de verschillende raden zoals de wet het voorschrijft.

°   In samenwerking met ouders komen tot een wederzijdse dialoog.

 

 

Pedagogisch project

 

 

 

Ons pedagogisch project is opgebouwd rond 5 pijlers:

   Pijler 1: werken aan een schooleigen christelijke identiteit
   Pijler 2: werken aan een degelijk, samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
   Pijler 3: stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak
   Pijler 4: een brede zorg – de ontplooiing van ieder kind
   Pijler 5: werken aan de school als gemeenschap en als organisatie
 

 


PIJLER 1

WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

 

Wij willen een eigentijdse katholieke school zijn:

 

➢   waar alle kinderen welkom zijn, met respect voor het geloof.

➢  waar tijd gemaakt wordt om te bidden en te danken, te vieren en te bezinnen in verbondenheid met elkaar.

➢   die aandacht heeft voor ieder kind en brede zorg besteedt aan de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die waarden en normen heel belangrijk vindt en duidelijk hanteert.

➢   waar een positief schoolklimaat heerst tussen alle betrokkenen in het onderwijsgebeuren.

➢   waar gemotiveerde leerkrachten een gelijkgerichte visie beogen en nastreven.

➢   waar leerkrachten een voorbeeldfunctie vervullen.

 

 

PIJLER 2

WERKEN AAN EEN DEGELIJK,
SAMENHANGEND ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD

 

Wij willen een kwaliteitsvolle school zijn:

 

  die de harmonische ontwikkeling van de totale persoon beoogt: in hoofd, hart en handen.

➢   die zich voor de inhoud baseert op de laatste nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs waarin de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwerkt zijn.

➢   die de horizontale en verticale samenhang in de leerlijnen bewaakt.

➢   die de kinderen laat ervaren dat het leren plezant is.

➢   die bij de organisatie in ruimte, tijd en middelen bewust rekening houdt met de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die openstaat voor vernieuwing.

➢   die leerkansen biedt in persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden.

➢   die gebruik maakt van eigentijdse media, doordacht didactisch materiaal en moderne apparatuur.

➢   die buitenschoolse activiteiten belangrijk vindt.

➢   die zich gericht blijft professionaliseren en regelmatig overleg binnen het team organiseert.

➢   die aandacht heeft voor de schooleigen omgeving.

➢   die de leerlingen bewust maakt van verspilling, weerbaar en gezond kritisch maakt tegen verandering in de maatschappij.
 

 

PIJLER 3

STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN
DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK

 

Wij willen een kindvriendelijke school zijn:

 

➢   waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag terug komen.

➢  waar veel aandacht wordt besteed aan een vriendelijk onthaal.

➢   waar alle participanten zich thuis voelen en ouders welkom zijn.

➢   waar leerkrachten en leerlingen zichzelf en anderen waarderen, waar ze grenzen kennen en aanvaarden.

➢   die ruimte biedt aan de inbreng van elk kind.

➢   waar klas- en schoolinrichting uitnodigen tot leren, spelen en samenzijn.

➢   waar men investeert in het welbevinden, met respect voor de eigenheid van elk kind.

 

Wij willen een enthousiast team zijn:

 

➢   dat openstaat voor vernieuwing en professionalisering. 

➢   dat haar activiteiten koppelt aan ervaringen van kinderen.

➢   dat werkt vanuit kindvriendelijke regels en grenzen.

➢   dat kiest voor een aanpak en werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt het leerproces en creëert de meest optimale leeromgeving.

 

 

PIJLER 4

EEN BREDE ZORG – DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND

 

Wij willen een warme school zijn:

 

➢   waar we veel belang hechten aan een goede sfeer in de klas en de school.

 ➢   waar we het belangrijk vinden dat elk kind zich bij ons thuis voelt. We trachten ieder kind persoonlijk te benaderen en elk laten schitteren op zijn of haar manier, rekening houdend met de mogelijkheden en de talenten van ieder kind.

➢   waar het voor ons belangrijk is dat kinderen, leerkrachten en ouders de weg kennen en vinden om problemen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat tijdig professionele hulp kan ingeroepen worden.

 

Wij willen een zorgzame school zijn:

 

➢   waar we vanuit een volgsysteem zicht willen krijgen en houden op de evolutie van elk kind.

➢   waar we gericht en doelbewust hulp bieden.

➢  waar de organisatie van de school in functie van de principes van een zorgbrede school staat.

➢   waar de organisatie van de klas zo gebeurt dat men, in de mate van het mogelijke, tegemoet ka komen aan de noden van elk kind.

➢   waar we het noodzakelijk vinden om de betrokkenen: taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerkrachten,… blijvend te vormen.

➢  die voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ruimte voorziet     om iedereen tot effectief leren te brengen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de school.

➢  waar we naast remediëren de nodige aandacht schenken aan preventie.

➢  waar kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die zelfredzaam zijn, zelfstandig leren werken, keuzes maken en samenwerken

➢  die kansen biedt om te groeien in zijn mindere talenten, waar fouten maken mag.  We werken hier aan  als team, in samenwerking met de ouders, het CLB en externe hulpverleners.

 

PIJLER 5

WERKEN AAN EEN SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE

 

We willen een school zijn:

 

➢   waar het team zo op elkaar inspeelt dat ze de realisatie van dit opvoedingsproject mogelijk maakt.

➢  waar door het beleid accenten worden gelegd in het prioriteitenplan en de   nodige middelen uitgetrokken worden voor materialen, infrastructuur en personen.
 

We willen een communicatieve school zijn:

 

➢   waar overleg met de participanten van de school belangrijk is. Dit overleg vindt plaats in een sfeer van openheid en wederzijds respect.

°   Het schoolbestuur organiseert als eindverantwoordelijke regelmatig overleg met de directeur i.v.m. het beleid en prioriteiten van de school.

°   De verschillende participanten zoals inspectie, begeleiding, CLB, nascholing,  BO ondersteunen de school als pedagogische gemeenschap.

°   De directeur voert een open beleid, ondersteund door verschillende beleids- en werkgroepen.

°   Wij willen de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap verder zetten en uitbouwen.

°   Wij engageren ons tot zinvol overleg en samenwerking binnen de scholengemeenschap.

°   Wij staan open voor de initiatieven van de plaatselijke gemeenschap
(buurt, dorp, gemeente, verenigingen …)

°   We respecteren de adviezen van de verschillende raden zoals de wet het voorschrijft.

°   In samenwerking met ouders komen tot een wederzijdse dialoog.

 

 

 

Pedagogisch project

 

 

 

Ons pedagogisch project is opgebouwd rond 5 pijlers:

   Pijler 1: werken aan een schooleigen christelijke identiteit
   Pijler 2: werken aan een degelijk, samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
   Pijler 3: stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak
   Pijler 4: een brede zorg – de ontplooiing van ieder kind
   Pijler 5: werken aan de school als gemeenschap en als organisatie
 

 


PIJLER 1

WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

 

Wij willen een eigentijdse katholieke school zijn:

 

➢   waar alle kinderen welkom zijn, met respect voor het geloof.

➢  waar tijd gemaakt wordt om te bidden en te danken, te vieren en te bezinnen in verbondenheid met elkaar.

➢   die aandacht heeft voor ieder kind en brede zorg besteedt aan de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die waarden en normen heel belangrijk vindt en duidelijk hanteert.

➢   waar een positief schoolklimaat heerst tussen alle betrokkenen in het onderwijsgebeuren.

➢   waar gemotiveerde leerkrachten een gelijkgerichte visie beogen en nastreven.

➢   waar leerkrachten een voorbeeldfunctie vervullen.

 

 

PIJLER 2

WERKEN AAN EEN DEGELIJK,
SAMENHANGEND ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD

 

Wij willen een kwaliteitsvolle school zijn:

 

  die de harmonische ontwikkeling van de totale persoon beoogt: in hoofd, hart en handen.

➢   die zich voor de inhoud baseert op de laatste nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs waarin de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwerkt zijn.

➢   die de horizontale en verticale samenhang in de leerlijnen bewaakt.

➢   die de kinderen laat ervaren dat het leren plezant is.

➢   die bij de organisatie in ruimte, tijd en middelen bewust rekening houdt met de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die openstaat voor vernieuwing.

➢   die leerkansen biedt in persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden.

➢   die gebruik maakt van eigentijdse media, doordacht didactisch materiaal en moderne apparatuur.

➢   die buitenschoolse activiteiten belangrijk vindt.

➢   die zich gericht blijft professionaliseren en regelmatig overleg binnen het team organiseert.

➢   die aandacht heeft voor de schooleigen omgeving.

➢   die de leerlingen bewust maakt van verspilling, weerbaar en gezond kritisch maakt tegen verandering in de maatschappij.
 

 

PIJLER 3

STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN
DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK

 

Wij willen een kindvriendelijke school zijn:

 

➢   waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag terug komen.

➢  waar veel aandacht wordt besteed aan een vriendelijk onthaal.

➢   waar alle participanten zich thuis voelen en ouders welkom zijn.

➢   waar leerkrachten en leerlingen zichzelf en anderen waarderen, waar ze grenzen kennen en aanvaarden.

➢   die ruimte biedt aan de inbreng van elk kind.

➢   waar klas- en schoolinrichting uitnodigen tot leren, spelen en samenzijn.

➢   waar men investeert in het welbevinden, met respect voor de eigenheid van elk kind.

 

Wij willen een enthousiast team zijn:

 

➢   dat openstaat voor vernieuwing en professionalisering. 

➢   dat haar activiteiten koppelt aan ervaringen van kinderen.

➢   dat werkt vanuit kindvriendelijke regels en grenzen.

➢   dat kiest voor een aanpak en werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt het leerproces en creëert de meest optimale leeromgeving.

 

 

PIJLER 4

EEN BREDE ZORG – DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND

 

Wij willen een warme school zijn:

 

➢   waar we veel belang hechten aan een goede sfeer in de klas en de school.

 ➢   waar we het belangrijk vinden dat elk kind zich bij ons thuis voelt. We trachten ieder kind persoonlijk te benaderen en elk laten schitteren op zijn of haar manier, rekening houdend met de mogelijkheden en de talenten van ieder kind.

➢   waar het voor ons belangrijk is dat kinderen, leerkrachten en ouders de weg kennen en vinden om problemen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat tijdig professionele hulp kan ingeroepen worden.

 

Wij willen een zorgzame school zijn:

 

➢   waar we vanuit een volgsysteem zicht willen krijgen en houden op de evolutie van elk kind.

➢   waar we gericht en doelbewust hulp bieden.

➢  waar de organisatie van de school in functie van de principes van een zorgbrede school staat.

➢   waar de organisatie van de klas zo gebeurt dat men, in de mate van het mogelijke, tegemoet ka komen aan de noden van elk kind.

➢   waar we het noodzakelijk vinden om de betrokkenen: taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerkrachten,… blijvend te vormen.

➢  die voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ruimte voorziet     om iedereen tot effectief leren te brengen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de school.

➢  waar we naast remediëren de nodige aandacht schenken aan preventie.

➢  waar kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die zelfredzaam zijn, zelfstandig leren werken, keuzes maken en samenwerken

➢  die kansen biedt om te groeien in zijn mindere talenten, waar fouten maken mag.  We werken hier aan  als team, in samenwerking met de ouders, het CLB en externe hulpverleners.

 

PIJLER 5

WERKEN AAN EEN SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE

 

We willen een school zijn:

 

➢   waar het team zo op elkaar inspeelt dat ze de realisatie van dit opvoedingsproject mogelijk maakt.

➢  waar door het beleid accenten worden gelegd in het prioriteitenplan en de   nodige middelen uitgetrokken worden voor materialen, infrastructuur en personen.
 

We willen een communicatieve school zijn:

 

➢   waar overleg met de participanten van de school belangrijk is. Dit overleg vindt plaats in een sfeer van openheid en wederzijds respect.

°   Het schoolbestuur organiseert als eindverantwoordelijke regelmatig overleg met de directeur i.v.m. het beleid en prioriteiten van de school.

°   De verschillende participanten zoals inspectie, begeleiding, CLB, nascholing,  BO ondersteunen de school als pedagogische gemeenschap.

°   De directeur voert een open beleid, ondersteund door verschillende beleids- en werkgroepen.

°   Wij willen de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap verder zetten en uitbouwen.

°   Wij engageren ons tot zinvol overleg en samenwerking binnen de scholengemeenschap.

°   Wij staan open voor de initiatieven van de plaatselijke gemeenschap
(buurt, dorp, gemeente, verenigingen …)

°   We respecteren de adviezen van de verschillende raden zoals de wet het voorschrijft.

°   In samenwerking met ouders komen tot een wederzijdse dialoog.

 

 

 

Pedagogisch project

 

 

 

Ons pedagogisch project is opgebouwd rond 5 pijlers:

   Pijler 1: werken aan een schooleigen christelijke identiteit
   Pijler 2: werken aan een degelijk, samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
   Pijler 3: stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak
   Pijler 4: een brede zorg – de ontplooiing van ieder kind
   Pijler 5: werken aan de school als gemeenschap en als organisatie
 

 


PIJLER 1

WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

 

Wij willen een eigentijdse katholieke school zijn:

 

➢   waar alle kinderen welkom zijn, met respect voor het geloof.

➢  waar tijd gemaakt wordt om te bidden en te danken, te vieren en te bezinnen in verbondenheid met elkaar.

➢   die aandacht heeft voor ieder kind en brede zorg besteedt aan de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die waarden en normen heel belangrijk vindt en duidelijk hanteert.

➢   waar een positief schoolklimaat heerst tussen alle betrokkenen in het onderwijsgebeuren.

➢   waar gemotiveerde leerkrachten een gelijkgerichte visie beogen en nastreven.

➢   waar leerkrachten een voorbeeldfunctie vervullen.

 

 

PIJLER 2

WERKEN AAN EEN DEGELIJK,
SAMENHANGEND ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD

 

Wij willen een kwaliteitsvolle school zijn:

 

  die de harmonische ontwikkeling van de totale persoon beoogt: in hoofd, hart en handen.

➢   die zich voor de inhoud baseert op de laatste nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs waarin de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwerkt zijn.

➢   die de horizontale en verticale samenhang in de leerlijnen bewaakt.

➢   die de kinderen laat ervaren dat het leren plezant is.

➢   die bij de organisatie in ruimte, tijd en middelen bewust rekening houdt met de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die openstaat voor vernieuwing.

➢   die leerkansen biedt in persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden.

➢   die gebruik maakt van eigentijdse media, doordacht didactisch materiaal en moderne apparatuur.

➢   die buitenschoolse activiteiten belangrijk vindt.

➢   die zich gericht blijft professionaliseren en regelmatig overleg binnen het team organiseert.

➢   die aandacht heeft voor de schooleigen omgeving.

➢   die de leerlingen bewust maakt van verspilling, weerbaar en gezond kritisch maakt tegen verandering in de maatschappij.
 

 

PIJLER 3

STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN
DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK

 

Wij willen een kindvriendelijke school zijn:

 

➢   waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag terug komen.

➢  waar veel aandacht wordt besteed aan een vriendelijk onthaal.

➢   waar alle participanten zich thuis voelen en ouders welkom zijn.

➢   waar leerkrachten en leerlingen zichzelf en anderen waarderen, waar ze grenzen kennen en aanvaarden.

➢   die ruimte biedt aan de inbreng van elk kind.

➢   waar klas- en schoolinrichting uitnodigen tot leren, spelen en samenzijn.

➢   waar men investeert in het welbevinden, met respect voor de eigenheid van elk kind.

 

Wij willen een enthousiast team zijn:

 

➢   dat openstaat voor vernieuwing en professionalisering. 

➢   dat haar activiteiten koppelt aan ervaringen van kinderen.

➢   dat werkt vanuit kindvriendelijke regels en grenzen.

➢   dat kiest voor een aanpak en werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt het leerproces en creëert de meest optimale leeromgeving.

 

 

PIJLER 4

EEN BREDE ZORG – DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND

 

Wij willen een warme school zijn:

 

➢   waar we veel belang hechten aan een goede sfeer in de klas en de school.

 ➢   waar we het belangrijk vinden dat elk kind zich bij ons thuis voelt. We trachten ieder kind persoonlijk te benaderen en elk laten schitteren op zijn of haar manier, rekening houdend met de mogelijkheden en de talenten van ieder kind.

➢   waar het voor ons belangrijk is dat kinderen, leerkrachten en ouders de weg kennen en vinden om problemen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat tijdig professionele hulp kan ingeroepen worden.

 

Wij willen een zorgzame school zijn:

 

➢   waar we vanuit een volgsysteem zicht willen krijgen en houden op de evolutie van elk kind.

➢   waar we gericht en doelbewust hulp bieden.

➢  waar de organisatie van de school in functie van de principes van een zorgbrede school staat.

➢   waar de organisatie van de klas zo gebeurt dat men, in de mate van het mogelijke, tegemoet ka komen aan de noden van elk kind.

➢   waar we het noodzakelijk vinden om de betrokkenen: taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerkrachten,… blijvend te vormen.

➢  die voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ruimte voorziet     om iedereen tot effectief leren te brengen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de school.

➢  waar we naast remediëren de nodige aandacht schenken aan preventie.

➢  waar kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die zelfredzaam zijn, zelfstandig leren werken, keuzes maken en samenwerken

➢  die kansen biedt om te groeien in zijn mindere talenten, waar fouten maken mag.  We werken hier aan  als team, in samenwerking met de ouders, het CLB en externe hulpverleners.

 

PIJLER 5

WERKEN AAN EEN SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE

 

We willen een school zijn:

 

➢   waar het team zo op elkaar inspeelt dat ze de realisatie van dit opvoedingsproject mogelijk maakt.

➢  waar door het beleid accenten worden gelegd in het prioriteitenplan en de   nodige middelen uitgetrokken worden voor materialen, infrastructuur en personen.
 

We willen een communicatieve school zijn:

 

➢   waar overleg met de participanten van de school belangrijk is. Dit overleg vindt plaats in een sfeer van openheid en wederzijds respect.

°   Het schoolbestuur organiseert als eindverantwoordelijke regelmatig overleg met de directeur i.v.m. het beleid en prioriteiten van de school.

°   De verschillende participanten zoals inspectie, begeleiding, CLB, nascholing,  BO ondersteunen de school als pedagogische gemeenschap.

°   De directeur voert een open beleid, ondersteund door verschillende beleids- en werkgroepen.

°   Wij willen de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap verder zetten en uitbouwen.

°   Wij engageren ons tot zinvol overleg en samenwerking binnen de scholengemeenschap.

°   Wij staan open voor de initiatieven van de plaatselijke gemeenschap
(buurt, dorp, gemeente, verenigingen …)

°   We respecteren de adviezen van de verschillende raden zoals de wet het voorschrijft.

°   In samenwerking met ouders komen tot een wederzijdse dialoog.

 

 

 

Pedagogisch project

 

 

 

Ons pedagogisch project is opgebouwd rond 5 pijlers:

   Pijler 1: werken aan een schooleigen christelijke identiteit
   Pijler 2: werken aan een degelijk, samenhangend onderwijsinhoudelijk aanbod
   Pijler 3: stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende didactische aanpak
   Pijler 4: een brede zorg – de ontplooiing van ieder kind
   Pijler 5: werken aan de school als gemeenschap en als organisatie
 

 


PIJLER 1

WERKEN AAN EEN SCHOOLEIGEN CHRISTELIJKE IDENTITEIT

 

Wij willen een eigentijdse katholieke school zijn:

 

➢   waar alle kinderen welkom zijn, met respect voor het geloof.

➢  waar tijd gemaakt wordt om te bidden en te danken, te vieren en te bezinnen in verbondenheid met elkaar.

➢   die aandacht heeft voor ieder kind en brede zorg besteedt aan de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die waarden en normen heel belangrijk vindt en duidelijk hanteert.

➢   waar een positief schoolklimaat heerst tussen alle betrokkenen in het onderwijsgebeuren.

➢   waar gemotiveerde leerkrachten een gelijkgerichte visie beogen en nastreven.

➢   waar leerkrachten een voorbeeldfunctie vervullen.

 

 

PIJLER 2

WERKEN AAN EEN DEGELIJK,
SAMENHANGEND ONDERWIJSINHOUDELIJK AANBOD

 

Wij willen een kwaliteitsvolle school zijn:

 

  die de harmonische ontwikkeling van de totale persoon beoogt: in hoofd, hart en handen.

➢   die zich voor de inhoud baseert op de laatste nieuwe leerplannen van het katholiek onderwijs waarin de decretale eindtermen en ontwikkelingsdoelen verwerkt zijn.

➢   die de horizontale en verticale samenhang in de leerlijnen bewaakt.

➢   die de kinderen laat ervaren dat het leren plezant is.

➢   die bij de organisatie in ruimte, tijd en middelen bewust rekening houdt met de ontwikkeling van het totale kind.

➢   die openstaat voor vernieuwing.

➢   die leerkansen biedt in persoons- en cultuurgebonden ontwikkelvelden.

➢   die gebruik maakt van eigentijdse media, doordacht didactisch materiaal en moderne apparatuur.

➢   die buitenschoolse activiteiten belangrijk vindt.

➢   die zich gericht blijft professionaliseren en regelmatig overleg binnen het team organiseert.

➢   die aandacht heeft voor de schooleigen omgeving.

➢   die de leerlingen bewust maakt van verspilling, weerbaar en gezond kritisch maakt tegen verandering in de maatschappij.
 

 

PIJLER 3

STIMULEREND OPVOEDINGSKLIMAAT EN
DOELTREFFENDE DIDACTISCHE AANPAK

 

Wij willen een kindvriendelijke school zijn:

 

➢   waar leerlingen goede herinneringen aan bewaren en graag terug komen.

➢  waar veel aandacht wordt besteed aan een vriendelijk onthaal.

➢   waar alle participanten zich thuis voelen en ouders welkom zijn.

➢   waar leerkrachten en leerlingen zichzelf en anderen waarderen, waar ze grenzen kennen en aanvaarden.

➢   die ruimte biedt aan de inbreng van elk kind.

➢   waar klas- en schoolinrichting uitnodigen tot leren, spelen en samenzijn.

➢   waar men investeert in het welbevinden, met respect voor de eigenheid van elk kind.

 

Wij willen een enthousiast team zijn:

 

➢   dat openstaat voor vernieuwing en professionalisering. 

➢   dat haar activiteiten koppelt aan ervaringen van kinderen.

➢   dat werkt vanuit kindvriendelijke regels en grenzen.

➢   dat kiest voor een aanpak en werkvormen die bij het leerproces van kinderen aansluiten. De leerkracht ondersteunt en begeleidt het leerproces en creëert de meest optimale leeromgeving.

 

 

PIJLER 4

EEN BREDE ZORG – DE ONTPLOOIING VAN IEDER KIND

 

Wij willen een warme school zijn:

 

➢   waar we veel belang hechten aan een goede sfeer in de klas en de school.

 ➢   waar we het belangrijk vinden dat elk kind zich bij ons thuis voelt. We trachten ieder kind persoonlijk te benaderen en elk laten schitteren op zijn of haar manier, rekening houdend met de mogelijkheden en de talenten van ieder kind.

➢   waar het voor ons belangrijk is dat kinderen, leerkrachten en ouders de weg kennen en vinden om problemen kenbaar en bespreekbaar te maken, zodat tijdig professionele hulp kan ingeroepen worden.

 

Wij willen een zorgzame school zijn:

 

➢   waar we vanuit een volgsysteem zicht willen krijgen en houden op de evolutie van elk kind.

➢   waar we gericht en doelbewust hulp bieden.

➢  waar de organisatie van de school in functie van de principes van een zorgbrede school staat.

➢   waar de organisatie van de klas zo gebeurt dat men, in de mate van het mogelijke, tegemoet ka komen aan de noden van elk kind.

➢   waar we het noodzakelijk vinden om de betrokkenen: taakleerkrachten, zorgcoördinatoren, leerkrachten,… blijvend te vormen.

➢  die voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften ruimte voorziet     om iedereen tot effectief leren te brengen. Dit alles binnen de mogelijkheden van de school.

➢  waar we naast remediëren de nodige aandacht schenken aan preventie.

➢  waar kinderen kunnen uitgroeien tot mensen die zelfredzaam zijn, zelfstandig leren werken, keuzes maken en samenwerken

➢  die kansen biedt om te groeien in zijn mindere talenten, waar fouten maken mag.  We werken hier aan  als team, in samenwerking met de ouders, het CLB en externe hulpverleners.

 

PIJLER 5

WERKEN AAN EEN SCHOOL ALS GEMEENSCHAP EN ALS ORGANISATIE

 

We willen een school zijn:

 

➢   waar het team zo op elkaar inspeelt dat ze de realisatie van dit opvoedingsproject mogelijk maakt.

➢  waar door het beleid accenten worden gelegd in het prioriteitenplan en de   nodige middelen uitgetrokken worden voor materialen, infrastructuur en personen.
 

We willen een communicatieve school zijn:

 

➢   waar overleg met de participanten van de school belangrijk is. Dit overleg vindt plaats in een sfeer van openheid en wederzijds respect.

°   Het schoolbestuur organiseert als eindverantwoordelijke regelmatig overleg met de directeur i.v.m. het beleid en prioriteiten van de school.

°   De verschillende participanten zoals inspectie, begeleiding, CLB, nascholing,  BO ondersteunen de school als pedagogische gemeenschap.

°   De directeur voert een open beleid, ondersteund door verschillende beleids- en werkgroepen.

°   Wij willen de betrokkenheid met de geloofsgemeenschap verder zetten en uitbouwen.

°   Wij engageren ons tot zinvol overleg en samenwerking binnen de scholengemeenschap.

°   Wij staan open voor de initiatieven van de plaatselijke gemeenschap
(buurt, dorp, gemeente, verenigingen …)

°   We respecteren de adviezen van de verschillende raden zoals de wet het voorschrijft.

°   In samenwerking met ouders komen tot een wederzijdse dialoog.